aanmelden

Aanmelden op d'Ampte

Wilt u uw zoon of dochter nog aanmelden voor een brugklas in schooljaar 2019-2020, dan kunt u contact op mevr. Geerlings (decaan). Dat kan via het algemene telefoonnummer of door een mail te sturen naar md.geerlings@tabor.nl.

Aanmelden voor leerjaar 2 of 3? Gebruik daarvoor onderstaande aanmeldingsformulieren. Voor informatie en contact over het aanmelden voor leerjaar 2 en 3 kunt u eveneens contact opnemen met mevr. Geerlings. 
 

Aanmelding en toelating van leerlingen

De school baseert de beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart wordt vastgesteld. Als het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een andere toegestane eindtoets wordt gewijzigd, dan baseert het bevoegd gezag (dat deze beslissing gemandateerd heeft aan de directies van de scholen) zijn beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op dat gewijzigde schooladvies. Indien er na bestudering van het leerlingdossier van het primair advies aanleiding is om contact op te nemen met de ouders en/of de basisschool, dan zal een vertegenwoordiger van de aanmeldingscommissie dit initiatief nemen. Afwijkingen van het advies van de basisschool worden altijd besproken met de ouders en de afleverende basisschool.

Binnen het samenwerkingsverband VO West-Friesland zijn over de aanmeldprocedure nadere afspraken gemaakt, die ook door de scholen van het Tabor College worden toegepast.

 

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.