Ontwikkelingen in de school

 Ontwikkelingen in de school
 
Een school is constant in beweging, omdat ook de maatschappij constant in beweging is. In de missie van de school staat o.a. dat wij willen aansluiten bij het tempo en niveau van de leerling. Wij zijn op weg van differentiatie in de klas naar gepersonaliseerde leertrajecten die nog beter bij de leerling aansluiten. Hiervoor zijn er niet alleen in de klas aanpassingen nodig, maar ook in de organisatie. Daarover wordt nu door docenten en schoolleiding nagedacht. Wat kunnen wij veranderen om nog beter bij de leerbehoeften van de leerling aan te sluiten? Op welke wijze kunnen wij de leerling mogelijkheden bieden, dat hij/zij begeleide keuzes kan maken in het leerstofaanbod. Dus wanneer een leerling behoefte heeft aan meer lessen Wiskunde omdat hij/zij daar meer moeite mee heeft en minder lessen Nederlands omdat dat vak de leerling makkelijk af gaat, hoe organiseren wij dat? Door middel van een aantal digitale methodes kan er al beter rekening gehouden worden met de verschillen tussen de leerling, maar het kan nog beter. Naast wijzingen in de organisatie van het onderwijs, wordt er in de mavo-afdeling (leerjaren 1,2,3) geëxperimenteerd met coaching. Als je meer wilt aansluiten bij de individuele leerling, dan moet je ook de begeleiding daarop aanpassen. Vandaar dat de docenten in het mavo-team een training tot coach krijgen en wekelijks met elke leerling een gesprek voeren. We gaan dit in december evalueren en in januari nemen we een besluit of wij coaching in 2018-2019 schoolbreed gaan invoeren. 
 
Ook met betrekking tot ons pedagogisch concept 'Handig Gedrag' zijn wij constant bezig dit verder te verbeteren. Door middel van de d'Ampte duiten willen wij dit jaar vooral het goede gedrag centraal stellen. Het is immers veel leuker om een compliment te krijgen, dan een corrigerende maatregel. Op 17 oktober hebben wij rondom het thema 'Verbinden', een succesvolle studiedag georganiseerd waaraan het hele team (onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel) heeft meegedaan. Goed onderwijs begint met de verbinding tussen de medewerker en de  leerling en uiteraard goede verbinding met de ouder(s)/verzorger(s). Naast verbinding is overigens begrenzing net zo belangrijk. In alle gesprekken die ik heb met leerlingen geven zij aan, dat zij twee dingen belangrijk vinden op school: verbinding en begrenzing.
 
Zoals bekend heeft d'Ampte een eigen scholingsacademie. Vier docenten van d'Ampte geven trainingen aan collega's. Interessant te vermelden is, dat de trainingen goed genoeg zijn voor erkenning door het Lerarenregister. Elke docent moet zich in het Lerarenregister registreren en aantonen welke scholingen hij/zij volgt/heeft gevolgd. Alleen trainingen die goedgekeurd zijn komen voor dit register in aanmerking. Een prachtige prestatie van onze trainers.
 
Tot slot onze aandacht voor ouderbetrokkenheid. De gouden driehoek: school-leerling-ouder(s)/verzorger(s). Door middel van de portfoliogesprekken, het entreegesprek, de klankbordgroep ouders proberen wij ouder(s)/verzorger(s) zoveel mogelijk bij onze school te betrekken. Na de herfstvakantie gaan wij onderzoeken of er behoefte is aan een zogenaamde ouderkamer. In een ouderkamer kunnen ouder(s)/verzorger(s) met elkaar praten over specifieke opvoedkundige en/of onderwijskundige thema's. Zo'n ouderkamer wordt dan door de school gefaciliteerd. De school zorgt voor een ruimte en zorgt voor specialisten op opvoedkundig/onderwijskundig terrein waarmee de ouder(s)/verzorger(s) in gesprek kunnen gaan. Het is een manier voor ouders om nog meer met de school in verbinding te komen. 
 
S.J. Macke
directeur
 

 

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.