Het schooljaar is begonnen

Het onderwijs in Nederland en dus ook op d’Ampte is constant in beweging. Steeds wordt er gekeken of en welke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Hierbij verliezen we niet de zaken uit het oog die al heel goed lopen. Niet voor niets heeft ons jaarplan de titel: Kijk naar wat werkt en doe daar meer van! Ik denk dan bijvoorbeeld aan de entreegesprekken in leerjaar 1 en 3 en de portfoliogesprekken, maar ik denk uiteraard ook aan ons pedagogisch concept van Handig Gedrag en de afspraken die wij hebben gemaakt rondom het gebruik van de mobiele telefoon op school.

Elke ouder heeft van ons de folder ‘Vernieuwend d’Ampte, ook in 2019-2020’ ontvangen. In deze folder hebben wij beschreven wat er dit schooljaar veranderd is t.o.v. 2018-2019. Het gaat dan om:

  • alle leerlingen hebben nu een coach en met alle leerlingen worden lopende dit jaar een aantal coachgesprekken gehouden met als doel de leerling nog beter te kunnen begeleiden;
  • de invoering van de iPlan waarin de leerlingen het huiswerk plannen en waarin zij hun leer,- en werkdoelen schrijven; de iPlan wordt ook gebruikt tijdens het coachgesprek; het gebruik van de iPlan moet o.a. bijdragen aan het beter leren plannen en het leren evalueren (wat was ik van plan en is het ook gelukt?); de iPlan is ook een hulpmiddel om de leerling onder begeleiding meer verantwoordelijkheid te geven voor het leerproces; wij bereiden de leerling niet alleen voor op het behalen van een mooi vmbo-diploma, maar ook op het vervolgonderwijs; daar wordt verwacht dat de leerling zelf kan plannen en zelf verantwoordelijkheid neemt voor het leerproces;
  • wijzing van het rooster: van 50 minuten per les naar 45 minuten per les; hierdoor kan een deel van de klassikale onderwijstijd worden ingezet voor individuele onderwijstijd (coachgesprek);
  • invoering van de flexuren bij Nederlands, Wiskunde en Engels; dit start na de herfstvakantie en is bedoeld om nog beter aan te kunnen sluiten bij het tempo en niveau van de leerling en om de leerling te stimuleren en te motiveren; indien een leerling een 7,0 of hoger staat voor Nederlands, Engels, Wiskunde, dan maakt hij/zij zelf de keuze of het flexuur wordt bezocht; staat de leerling lager dan een 7,0 dan moet de leerling het flexuur bezoeken; dit systeem moet niet alleen leerlingen stimuleren die goed zijn in één van de genoemde vakken, maar het moet ook de mogelijkheid bieden om leerlingen die moeite hebben met een vak nog beter te ondersteunen;
  • het invoeren van de teamstart; elk onderwijsteam start elke dag om 8.15 uur en bespreekt dan de dagelijkse organisatorische en leerlingzaken; hierdoor verwachten wij, dat wij nog sneller in kunnen spelen op leerlingaangelegenheden en dagelijkse organisatorische zaken;
  • invoering app Klaslokaal; de iPad is bedoeld als ondersteuning in het onderwijsleerproces; het is onze taak te zorgen, dat de leerling zo min mogelijk afgeleid worden; de app Klaslokaal moet hierbij helpen.

Lopende dit schooljaar evalueren wij de veranderingen onder het mom van: ‘Wat gaat goed en wat kan beter?’ Hierbij staat de kwaliteit van onderwijs aan de leerling voorop. Ik houd u op de hoogte.

Geniet allemaal van de eerste vakantie van het schooljaar en daarna gaan wij er samen weer tegenaan.

S.J. Macke
directeur

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.