Excellente school

Excellente school b/k 2017-2019

In januari 2017 heeft d'Ampte van het Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen als eerste school voor voortgezet onderwijs in West-Friesland het predikaat Excellente School ontvangen. Excellente scholen zijn scholen met bijzondere kwaliteiten. Naast goed onderwijs hebben deze scholen een specifiek en uniek excellentieprofiel, zo stelt de Inspectie van het Onderwijs.

Wat is nu het excellentieprofiel van d'Ampte?


Uit het juryrapport van de Inspectie van het Onderwijs: Het excellentieprofiel van de locatie d'Ampte richt zich breed op zowel de ouder, de leerling als de docent. De school noemt dit 'de gouden driehoek'. Centraal in het excellentieprofiel van d'Ampte staat het pedagogisch concept Handig Gedrag en het lesprogramma Kracht in Controle (KIC).

Tijdens de KIC-lessen leren leerlingen zich handig te gedragen en ze leren omgaan met onhandig gedrag. KIC is scholing in sociale vaardigheden en verwachtingen: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Hulpmiddelen van KIC voor mentoren en docenten voor het verkrijgen van inzicht in de groepsdynamiek en (onderlinge) problemen in de klas zijn de sociogrammen en vragenlijsten in de klas. Bijzonder aan deze school is dat zij het initiatief heeft genomen de sociogrammen en vragenlijsten te digitaliseren waardoor er snel analyses gemaakt kunnen worden. Het welbevinden van de leerling wordt hierdoor snel zichtbaar. Dit helpt om vroegtijdig signalen te ontvangen of er bijvoorbeeld sprake is van pestgedrag of dat er andere redenen zijn om alert te zijn.

Handig Gedrag wordt ondersteund door de activiteiten van de d'Ampte Academie. De d'Ampte Academie bestaat uit een aantal docenten van de school die collega's trainen op een uitgebreid handelingsrepertoire om de lessen beter af te stemmen op de verschillen tussen leerlingen en aanzetten te geven tot gepersonaliseerd leren. De school heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de Lesobservatie-app die gebruikt wordt tijdens het observeren van lessen. Het excellentieprofiel wordt verder ondersteund door de activiteiten op het gebied van ouderbetrokkenheid. De algemene aanpak van de school is een belangrijk gegeven en wordt door de jury dan ook positief gewaardeerd. Het brede excellentieprofiel leidt er toe dat docenten zich steeds meer kunnen richten op differentiatie en gepersonaliseerde leertrajecten. Een positief pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde om goed en plezierig te kunnen leren.

Citaat van een ouder:

"Ik ben erg enthousiast over KIC. Met KIC heb ik ervaren dat leerlingen meer open naar elkaar durven te zijn. Dit resulteert automatisch in geborgenheid en saamhorigheid binnen de groep. Het wordt zeker niet als suf of saai ervaren. Mijn zoon komt thuis en zegt: "Super gaaf en echt chill." - Jolien van Stralen, moeder van een leerling.

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.