Ondersteuning

Ondersteuning

Passend onderwijs

Elke leerling verdient ondersteuning en aandacht. In het kader van passend onderwijs streeft d’Ampte een onderwijssetting na waarin docenten in staat zijn een brede basisondersteuning aan te bieden aan onze leerlingen. Ons beleid is gericht op verdere professionalisering en versterking van de docent en het team op het gebied van onderwijs, pedagogiek, didactiek en omgaan met leerlinggedrag. Dit om ervoor te zorgen dat aan elke leerling een passend onderwijsarrangement kan worden aangeboden.
In nauw overleg met ouders en eventuele externe instanties wordt getracht om de noodzakelijke ondersteuning binnen de school te bieden. Dit betekent dat we in onze ondersteuningsstructuur extra voorzieningen hebben opgenomen om ook breedteondersteuning te kunnen aanbieden. Hiervan kunnen leerlingen dan tijdelijk gebruik maken. Mocht de ondersteuningsbehoefte van de leerling groter zijn dan de basis- of breedteondersteuning die wij kunnen bieden, dan zal er binnen het Samenwerkingsverband VO West-Friesland passende diepteondersteuning geboden worden voor de leerling.

Schoolondersteuningsprofiel

d'Ampte heeft de afgelopen jaren een zodanige ondersteuningsstructuur ontwikkeld dat wij onze leerlingen optimaal kunnen begeleiden in de klas. We streven ernaar om voor alle leerlingen onderwijs op maat te verzorgen. Uitgangspunt daarbij is de leerling zoveel mogelijk in de reguliere lessituatie te ondersteunen en sterk in te zetten op de professionalisering van de docenten zodat zij in staat zijn de leerlingen optimaal te begeleiden tot een vmbo-diploma.
In ons schoolondersteuningsprofiel staat onze visie op ondersteuning beschreven en geven we aan op welke wijze wij onze leerlingen begeleiden en indien nodig ondersteunen.

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.