Leer- en studiebegeleiding

Leer- en studiebegeleiding

Je wordt gezien!

Op d'Ampte zien we wie jij bent en wat je nodig hebt. Zo werken we samen aan jouw toekomstkansen. 

Coaching en Plenda

Op d'Ampte heb je een persoonlijke coach. Je hebt elke veertien dagen een gesprek van vijftien minuten met je coach. De coach helpt je bij het leren en plannen van de lesstof en het maken van keuzes hierin. De coach zorgt er samen met jou voor dat jij je prettig voelt op d’Ampte en dat je het beste uit jezelf haalt. In je Plenda (onderbouw) of je eigen papieren/digitale agenda (bovenbouw) noteer je de afspraken van het coachgesprek. De Plenda is bedoeld als hulpmiddel om je te leren plannen, overzicht te houden op je leerproces, het maken van een eigen indeling van je week en ter voorbereiding op je coachgesprek. 

Extra begeleiding

Mocht je moeite hebben met een vak, heb je extra hulp nodig? Geen probleem. Een gesprek als het even tegenzit, dyslexiebegeleiding of studiebegeleiding: je coach weet de weg voor je.

Wat is allemaal mogelijk als je een extra steuntje nodig hebt bij het leren?

Studiebegeleiding

Studiebegeleiding bestaat uit extra hulplessen voor die leerlingen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben. Soms is de ondersteuning al niet meer nodig na één of twee keer extra hulp. Voor deze hulp is geen aparte verwijzing noodzakelijk. De leerling kan de extra hulp zelf vragen aan de coach of vakdocent. De coach kan hier toe het initiatief nemen. 
Eenmaal per twee weken wordt er door elke vakdocent/coach op dinsdagochtend extra hulp gegeven.

XL-begeleiding

XL-begeleiding wordt ingezet als hulp in de klas en studiebegeleiding niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. XL staat voor eXtra Leren. Deze begeleiding vindt op afspraak en tijdens schooltijd plaats.

De ondersteuning wordt gegeven bij alle algemene vakken. De coach kan een leerling hiervoor opgeven bij de XL-coördinator. Die zorgt ervoor dat een leerling wordt gekoppeld aan een XL-docent. De XL-docent geeft in zes bijeenkomsten ondersteuning op het gebied waar de achterstand ligt. Na deze periode geeft de XL-docent een advies. De leerling kan in aanmerking komen voor nóg een periode van begeleiding, of het leerdoel is bereikt en externe begeleiding is niet meer nodig.

Dyslexie

Als een leerling de diagnose dyslexie heeft gekregen, kan hij/zij in aanmerking komen voor extra faciliteiten als grootschrift en/of meer tijd voor het maken van een toets of examen. Om voor deze faciliteiten in aanmerking te komen, moet er een officiële dyslexieverklaring zijn. Als er vermoedens zijn van dyslexie kan de dyslexiecoördinator een test afnemen en eventueel doorverwijzen voor een officiële test.

Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een faciliteitenkaart. Indien nodig kan de leerling gebruik maken van (één van) de faciliteiten en (deels) met het examen:

  • Proefwerken/toetsen met groot lettertype.
  • Extra tijd voor toetsen, of 30% minder opdrachten.
  • In overleg met docent mondelinge overhoring.
  • Geen spellingfouten meerekenen bij vakinhoudelijke toetsen.
  • Rekening houden met problemen bij lees- en spreekbeurten.
  • Auditieve ondersteuning (tekst voorlezen of toets mondeling).
  • Visuele ondersteuning (filmpjes/plaatjes bij mondelinge uitleg).
  • Docenten controleren extra of instructie begrepen is.

Op d’Ampte werken wij met een iPad. Dit kan veel voordelen opleveren voor een dyslectische leerling. Je kunt het lettertype zelf vergroten en je hebt spellingcontrole als je typt.
Leerlingen met dyslexie kunnen bij mevrouw Verdonschot terecht met hun vragen of problemen.
Meer over het dyslexiebeleid op d'Ampte.

Dyscalculie

Dyscalculie betekent letterlijk: 'niet kunnen berekenen'. Dyscalculie is een complexe stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot en accuraat oproepen of toepassen van reken- en wiskundekennis. Helaas zijn deze problemen blijvend, ook na gedegen onderwijs.
Ongeveer twee tot drie procent van de Nederlandse bevolking heeft in meer of mindere mate last van deze hardnekkige stoornis. Ook op het Tabor College d’Ampte zijn er leerlingen die heel veel moeite hebben met rekenen. De rekenproblemen kunnen zich bij meerdere vakken uiten, zoals bijvoorbeeld wiskunde, natuurkunde, scheikunde, economie.

Naast de extra studiebegeleiding en XL begeleiding zijn er ook faciliteiten voor leerlingen met dyscalculie tijdens de eindexamens. In het examenbesluit is opgenomen dat een leerling met een deskundigenverklaring in ieder geval een verlenging van de examenduur met 30 minuten kan krijgen. Dit geldt voor de examens waarbij rekenen een belangrijke rol speelt. 

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.